Wybór odzieży ochronnej

Etapy doboru

odzieży ochronnej

 

Krok 1: Identyfikacja ryzyka

Jaki jest rodzaj zagrożenia chemicznego? Gaz, ciecz, para czy cząsteczki?
Czy podczas stosowania może nastąpić zmiana stanu skupienia substancji niebezpiecznej,
np. z cieczy w parę?
Jakie są poziomy stężenia, wilgotności, temperatury i ciśnienia?
Czy są jakieś dodatkowe zagrożenia, jak np. ryzyko wybuchu, ciepła i płomieni, zagrożenie biologiczne itp.?

Krok 2: Określ minimalne wymagane poziomy ochrony

Wybierając odzież ochronną, należy wziąć pod uwagę rodzaj narażenia i określić odpowiednią klasyfikację typu.
Dokonać analizy wyników uzyskanych z badań dla typu kombinezonu, materiału i szwów wskazanych w dokumentacji produktu wydanej przez producenta.
Krok 3: Ocena ryzyka toksyczności
Niezbędna jest znajomość toksyczności lub konsekwencji narażenia na ryzyko zarówno w perspektywie krótko, jak i długoterminowej.
Oceń, czy kombinezon spełniający wymagania danego typu stanowi wystarczającą ochronę.

Krok 4: Określ wymagania dotyczące ochrony materiału i szwów

Należy zaznaczyć, że testy penetracji cieczy chemicznych przeprowadzane są w czasie zaledwie 60 sekund.
Aby ocenić, czy materiał chroni użytkownika przez dłuższy czas, należy zapoznać się z danymi dotyczącymi przepuszczalności (zebranymi na podstawie testów przeprowadzonych w ciągu 8 godzin).
Krok 5: Określ wymagania dotyczące wydajności mechanicznej
Doskonała bariera ochronna jest ważna tylko wtedy
gdy przetrwa warunki pracy i pozostaje nienaruszona przez cały czas trwania zadania.
Ponadto, aby zapewnić odpowiednią ochronę, niezbędny jest wybór odpowiedniego rozmiaru. Należy unikać zbyt luźnej lub zbyt ciasnej odzieży ochronnej i upewnić się, że dostępny jest odpowiedni rozmiar. Zobacz instrukcje użytkowania.
Krok 6: Rozważania dotyczące komfortu
Ochrona jest ważna, podobnie jak wygoda.
Zidentyfikuj odpowiednie funkcje ochrony i wydajności mechanicznej, jednocześnie zwiększając swoje możliwości. Komfort użytkownika, może przyczynić się do zadowolenia i produktywności
użytkownika.
Krok 7: Określ prawidłowe użycie produktu
Należy wziąć pod uwagę ograniczenia produktu, ponieważ mogą one stanowić źródło informacji o jego prawidłowym użytkowaniu.
Mogą również pojawić się ważne pytania, takie jak to, czy wymagane jest dodatkowe uszczelnienie, czy należy wziąć pod uwagę wymagania dotyczące uziemienia, jaka jest wydajność w przypadku wystawienia na działanie temperatur lub czy należy użyć określonej procedury zdejmowania kombinezonu, aby uniknąć zanieczyszczenia.
Krok 8: Test zużycia
Po dokonaniu wyboru:
dlaczego nie przymierzyć kombinezonu i ocenić jego działanie w określonej pozycji?
Poddanie produktu testom zużycia jest mądrym krokiem w procesie selekcji.

Odzież ochronna

Operatorzy każdej branży są codziennie narażeni na różne zagrożenia, które mogą zagrażać ich bezpieczeństwu lub zdrowiu podczas wykonywania pracy.

Jako barierę dla tych zagrożeń, operator musi być wyposażony w odpowiednią odzież ochronną, odzież ochronną, która będzie zależała od rodzaju wykonywanej pracy i będzie dobierana zgodnie z zasadami doboru odzieży ochronnej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ważne jest, aby pracownik nosił odzież zaprojektowaną specjalnie z myślą o zagrożeniach związanych z jego pracą, ponieważ odzież zaprojektowana do określonej funkcji może nie być odpowiednia i może nie chronić w innej podobnej sytuacji. Ponadto wspomniana odzież ochronna, zgodnie z Dekretem Królewskim 773/1997, musi posiadać certyfikat zgodnie z przepisami Rozporządzenia (UE) 2016/425.

Cała odzież ochronna spełnia wymagania normy UNE-EN ISO 13688. Odzież ochronna. Ogólne wymagania, oprócz tego, co wskazano w jego określonej normie.

Ryzyko

 

 

Chemiczny

Odzież chroniąca przed chemikaliami

Funkcją odzieży chroniącej przed czynnikami chemicznymi i biologicznymi jest ochrona pracowników, którzy pracują w środowiskach, w których mają kontakt z płynnymi lub stałymi produktami chemicznymi, azbestem, farbami, olejami, smarami, wirusami i patogenami przenoszonymi we krwi i niezliczonymi zanieczyszczeniami, które współcześnie istnieją.

Uszczelniona i nieuszczelniona ochrona gazowa

Typ 1 i Typ 2

UNE-EN 943-1:2015

Odzież chroniąca przed chemikaliami, cieczami i gazami, w tym ciekłymi aerozolami i cząstkami stałymi. Część 1: Wymagania eksploatacyjne dla kombinezonów ochrony chemicznej, wentylowanych i niewentylowanych, gazoszczelnych (typ 1) i niegazoszczelnych (typ 2).

UNE-EN 943-2:2019

Odzież chroniąca przed chemikaliami, cieczami i gazami, w tym ciekłymi aerozolami i cząstkami stałymi. Część 2: Wymagania eksploatacyjne dla gazoszczelnych (typu 1) kombinezonów ochrony chemicznej przeznaczonych do wyposażenia awaryjnego (ET).

Kombinezony gazoszczelne. Obejmują całe ciało, łącznie z dłońmi, stopami i głową.

Są one podzielone na 3 typy:

 • Typ 1a B-ET: Kombinezon gazoszczelny z dopływem powietrza do oddychania niezależnym od atmosfery. Wewnętrzny, niezależny aparat oddechowy (SCBA).
 • Typ 1b: Kombinezon gazoszczelny z dopływem powietrza do oddychania niezależnym od atmosfery. Zewnętrzny niezależny aparat oddechowy (SCBA).
 • Typ 1c: Kombinezon gazoszczelny z dopływem powietrza do oddychania z zewnętrznego źródła wytwarzającego nadciśnienie wewnątrz kombinezonu. Linia powietrzna.

Ochrona przed ciekłymi chemikaliami pod ciśnieniem

Typ 3B

Typ PB [3] B

UNE-EN 14605:2005+A1:2009

Odzież chroniąca przed płynnymi chemikaliami. Wymagania użytkowe dla odzieży ze szwami nieprzepuszczającymi cieczy (typ 3), w tym odzieży zapewniającej ochronę tylko określonych części ciała (typ PB [3]).

Przeciw ciekłym aerozolom

Typ 4B

Typ PB [4] B

UNE-EN 14605:2005+A1:2009

Odzież chroniąca przed płynnymi chemikaliami. Wymagania użytkowe dla odzieży ze szwami bryzgoszczelnymi (typ 4), w tym odzieży zapewniającej ochronę tylko określonych części ciała (typ PB [4]).

Przeciw stałym cząsteczkom chemicznym w zawiesinie

Typ 5B

UNE-EN ISO 13982-1:2005/A1:2011

Odzież chroniąca przed cząstkami stałymi.

Część 1: Wymagania dotyczące odzieży chroniącej przed chemikaliami, zapewniającej pełną ochronę ciała przed cząstkami stałymi unoszącymi się w powietrzu. (Odzież typu 5). (ISO 13982-1:2004/AM 1:2010).

Przeciw rozpryskom

Typ 6B

Typ PB [6] B

UNE-EN 13034:2005+A1:2009

Odzież chroniąca przed płynnymi chemikaliami. Wymagania użytkowe dla odzieży chroniącej przed chemikaliami, która zapewnia ograniczoną ochronę przed ciekłymi chemikaliami (typ 6).

Odzież chroniąca przed chemikaliami typu 3, 4, 5 i 6 może składać się z jednej lub dwóch części odzieży (stosowanych jednocześnie), z kapturem lub bez, rękawic i/lub butów. Jeżeli kaptur, rękawice i/lub buty. Jeżeli kaptur, rękawice i/lub buty nie stanowią integralnej części odzieży, należy zweryfikować kompatybilność między ŚOI.

Wiele chemikaliów może spowodować poważne i trwałe obrażenia u pracownika, który nie był chroniony lub był niewłaściwie chroniony. W związku z tym należy położyć nacisk na staranny dobór odzieży ochronnej po określeniu potencjalnego narażenia na takie chemikalia.

 

Biologiczny

Ryzyko biologiczne efiniuje się jako możliwe narażenie na mikroorganizmy, które mogą powodować choroby powodowane aktywnością zawodową.

Jego przenoszenie może odbywać się przez drogi oddechowe, pokarmowe, krew, skórę lub błony śluzowe.
Aby zapobiec ryzyku biologicznemu w miejscu pracy, należy unikać narażenia zawodowego, które może powodować pewnego rodzaju infekcję, alergię lub toksyczność.

Ponadto każda osoba ma indywidualną podatność, co wyjaśnia, dlaczego niektórzy chorują po kontakcie z określonym czynnikiem biologicznym, a inni nie (w zależności od ich wcześniejszej odporności, szczepień lub innych cech osobistych).

Czynniki biologiczne o zdolności zakaźnej mogą być różne (wirusy, bakterie, pasożyty, grzyby lub zarodniki, toksyny, endotoksyny, hodowle komórkowe itp.) Aby doszło do tego kontaktu, musi istnieć droga przenoszenia, która umożliwia kontakt czynnika z narządem lub układem, w którym dany czynnik może spowodować uszkodzenie.

Czy istnieje ryzyko zbiorowego rozprzestrzeniania się?

Odzież dla każdej kategorii czynnika zakaźnego

UNE-EN 14126:2004

Odzież ochronna. Wymagania i metody badań odzieży chroniącej przed czynnikami biologicznymi.

Odporność na krew ISO/FDIS 16603

(test prekursora ISO 16604)

 

Odporność na patogeny krwi

ISO 16604

Odporność na przenikanie czynników zakaźnychprzez kontakt

EN ISO 22610

Odporność na zanieczyszczone aerozole

ISO/DIS 22611

Odporność na zanieczyszczone cząstki

ISO 22612

Jądrowy

Badania oparte na barierze cząstek zawieszonych z ładunkiem radioaktywnym.

 • EN 1073-1 Przebieralnia wentylowana
 • EN 1073-2 Przebieralnie niewentylowane
Antystatyczny
Płomień i ciepło

Odzież chroniąca przed wysoką temperaturą i płomieniami

W zastosowaniach przemysłowych głównymi zagrożeniami termicznymi, przed którymi należy chronić pracowników, są ciepło i płomień, ciepło wytwarzane przez łuk elektryczny i rozpryski stopionego metalu.

Stan i ilość ciepła, płomienia lub ognia, na jakie może być narażony pracownik, wyraża się m.in.

 • Szacunkowa energia padająca, mierzona w cal/cm2 lub kW.s/m2
 • Strumień ciepła lub szybkość przepływu ciepła przez jednostkę powierzchni mierzona w cal/cm2/s lub kW/m2

 

Przewodnik po normach europejskich

Aby uprościć wybór odzieży roboczej chroniącej przed chemikaliami, Unia Europejska opracowała sześć „typów” odzieży. Certyfikacja określonego typu wskazuje, jaką ochronę zapewni kombinezon przed określonym zagrożeniem (gazem, cieczą lub pyłem).

Tylko dlatego, że ubranie spełnia te standardy, nie oznacza, że w pełni ochroni Cię przed niebezpieczeństwem. W tych testach tylko odzież musi spełniać ustalone minimalne wymagania dotyczące wydajności.

 

Ciepło i płomienie

EN 531

prEN ISO 11612

Łuk elektryczny

IEC 61482-1 / IEC 61482-1-1/CDV

IEC 61482-1-2 / IEC 61482-2/CDV

Małe plamy stopionego metalu

EN 470-1

EN ISO 11612

 

Strefy ATEX

Przez atmosferę wybuchową rozumie się mieszaninę z powietrzem, w warunkach atmosferycznych, substancji palnych w postaci gazów, par, mgieł lub pyłów, w której po zapłonie spalanie rozprzestrzenia się na całą niespaloną mieszaninę.

Zgodnie z artykułem 7 R.D. 681/2003 pracodawca musi dokonać podziału na strefy, zgodnie z załącznikiem I do tego rozporządzenia, obszarów, w których może powstać atmosfera wybuchowa. Ten podział na strefy będzie miał zastosowanie do obszarów, w których należy zastosować środki ochronne zapobiegające wybuchom.

Obszary ryzyka są podzielone na strefy z uwzględnieniem częstotliwości występowania atmosfer wybuchowych oraz czasu ich trwania.

Przede wszystkim należy zauważyć, że chociaż R.D. 144/2016 w sprawie urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem, wyłącza z zakresu stosowania ŚOI, które muszą zapewniać odpowiedni poziom bezpieczeństwa przy pracach wykonywanych w tych środowiskach.

Będąc RD 681/2003, który wyraźnie wskazuje w załączniku II do środków ochrony przeciwwybuchowej, że należy używać obuwia i odzieży roboczej niepowodującej powstawania wyładowań elektrostatycznych mogących spowodować zapalenie atmosfery.

Zgodnie z powyższym decydujące znaczenie ma noszenie odzieży i obuwia odpowiednich do odprowadzania ładunków elektrostatycznych, które mogłyby gromadzić się na ciele pracownika, zgodnie z normami zharmonizowanymi odpowiednio EN 1149-5 i EN 20345, co pozwala uniknąć potencjalnego powstawania ogniska zapłonu z tego powodu.

Ponadto środowiska te są obszarami zagrożonymi pożarem, dlatego należy chronić pracownika odzieżą ognioodporną, zgodnie z normą zharmonizowaną EN 11612, która spełnia wymóg ograniczenia rozprzestrzeniania się płomienia i ochrony przed niektórymi rodzajami przenoszenia. ciepła.

Grupy wybuchowości

 • Aceton / Benzen / Toluen
 • Etylen / tlenek etylenu / dietyl
 • Acetylen / Wodór / Dwusiarczek węgla

 

Sprzęt ochronny dla stref ATEX

 • Tyvek® 400 / Tyvek® 500
 • ProteHo® FlaRe
 • ProteHo® HD CLASSIC
 • ProteHo® LP ANTISTATIC
 • ProteHo® AdVance
 • PartiGuard® Light / PartiGuard®
 • Propguard®
 • Proshield® 20 SFR
 • JetGuard®
 • Tychem® 2000 C
 • Tyvek® 800 J
 • Tychem® 4000 S
 • Tychem® 6000 F
 • Tychem® 4000 S
 • Tychem® 6000 F
 • Tychem® 6000 FR ThermoPro
 • JetGuard® Plus
Dobra widoczność
Łuki elektryczne
Spawalniczy

Szwy

Należy wziąć pod uwagę wycieki na zewnątrz cząstek lub włókien, które przenikają przez szew lub samą tkaninę z powodu braku filtrowania na zewnątrz.

Należy wziąć pod uwagę nie tylko właściwości tkaniny, ale także ŁĄCZENIA.

 

SZYTE

· Silna bariera cząsteczkowa

· Zszywane szwy zapewniają dobrą równowagę między wytrzymałością szwów a ich efektem barierowym.

ZGRZEWANE

· Odporna bariera dla cząstek i cieczy

· Łączenie dwóch końców surowca/tkaniny odzieży za pomocą ultradźwięków; uzyskuje się wodoszczelny szew o takich samych właściwościach fizycznych i chemicznych jak surowiec/tkanina.

POKRYTE

· Odporna bariera dla cząstek i cieczy

· Taśmy stosowane w tego rodzaju szyciu zapewniają ten sam poziom bariery co surowiec/tkanina odzieży.

ZGRZEWANE ULTRADŹWIĘKAMI

Odporna bariera dla cząstek i cieczy

POKRYCIE TOP

Bardzo odporna i dobra bariera dla cząstek i cieczy.

Tekstylia

 

SMS FLAME RETARDANT

 • KAT II
 • Warstwy
  • SPUNBONDED
  • MELTBLOWN
  • SPUNBONDED

SMS

 • KAT III, T 5 i 6
 • Warstwy
  • SPUNBONDED
  • MELTBLOWN
  • SPUNBONDED

MICROPOROUS

 • KAT III, T 4B + 5 i 6
 • Warstwy
  • NON WOVEN SUPPORT
  • MICROPOROUS POLIMER

Tyvek®

 • KAT III, T 4B + 5 i 6
 • Warstwy: Tyvek®

 

Tyvek® 800

 • KAT III, T 3B + 4, 5 i 6
 • Warstwy
  • Tyvek®
  • POLIMERIC PROTECTION FILM

Tychem® C / Duoform®

 • KAT III, T 3B + 4, 5 i 6
 • Warstwy
  • TYVEK® i DUOFORM®
  • POLIMERIC PROTECTION FILM

Tychem® 4000

 • KAT III, T 3B + 4, 5 i 6
 • Warstwy
  • TYVEK®
  • POLIMERIC PROTECTION FILM x 3

Tychem® F / Tessaform®

 • KAT III, T 3B + 4, 5 i 6
 • Warstwy
  • TYCHEM® F i TESSAFORM
  • POLIMERIC PROTECTION FILM x 3

Tychem® 6000 FR

 • KAT III, T 3B + 4, 5 i 6
 • Warstwy
  • TYCHEM®
  • NOMEX®

Tychem® TK

 • KAT III, T 1a B-ET, 2B,3,4,5 i 6
 • Warstwy
  • POLIMERIC PROTECTION FILM x 2
  • NONWOVEN SUPPORT POLYESTER
  • POLIMERIC PROTECTION FILM x 2

EptaForm®

 • KAT III, T 1a B-ET, 2B,3,4,5 i 6
 • Warstwy
  • POLIMERIC PROTECTION FILM x 2
  • NONWOVEN SUPPORT POLYESTER
  • POLIMERIC PROTECTION FILM x 2

Telefon

(34) 91 797 65 50